Jak se přihlásit

   Přihlásit se můžete:

Telefonicky na tel. 602 547 669 nebo pomocí e-přihlášky nebo e-mailem na adrese kurzysiti@centrum.cz (uvést jméno, tel. kontakt na vás a kurz, který chcete absolvovat)

 Pokud se nedočkáte odpovědi na váš dotaz do 3dnů, zkontrolujte si ve svém emailu složku se spamem, pošlete dotaz znovu nebo nás kontaktujte na tel. 602547669. Děkuji.

Platba za kurzy :

Platba za kurz  převodem na účet  č. 860545641 / 0100 variabilní symbol  ( vaše tel. číslo uvedené ve vypsané přihlášce). Platba na účet musí být uhrazena nejpozději 7 dnů před nástupem na kurz. Platbou na účet si závazně rezervujete místo v kurzu.

Pro platby ze zahraničí : IBAN CZ2801000000000860545641

 

Storno poplatky za kurzy

 zrušení vaší přítomnosti 1 a více dní před akcí – vrácení 50 %  z částky

zrušení vaší přítomnosti v den nástupu, po započetí kurzu (daném termínu) tj. po datu konání první řádné výukové hodiny - vrácení 0% z částky

A) Při neabsolvování kurzu v daném termínu se kurzovné nevrací.

B) V případě závažných zdravotních důvodů ( vážná nemoc, úraz apod.) je možná kompenzace ve výši 30% zbývající části kurzovného a to pouze na základě písemné žádosti účastníka včetně doložení zdravotního stavu lékařem ( lékařská zpráva stanovení diagnózy apod.) nebo se lze případně domluvit na náhradním termínu.

C) Na plnění bodu „  B“ nemá účastník právní nárok a poskytovatel si vyhrazuje právo žádosti účastníka nevyhovět

1 konzultační hodina  500 Kč - zkoušení, rady, porady